Sydney Opera House Night - Australia

Sydney Opera House Australia, night photo.